STATUT

 

UDRUGA  “LESINA”

 

 

NAZIV – SJEDIŠTE – TRAJANJE – SVRHA

 

Članak 1

Naziv

Osnovana je, na temelju članka 36 talijanskog Zakonika, udruga pod nazivom  ” LESINA ”.

Ona djeluje na području Regija Veneto, Friuli Venezia Giulia i Trentino Alto Adige u Italiji a u Hrvatskoj na teritoriju Istre, Dalmacije i Kvarnera, s ciljem koordiniranja svih aktivnosti same udruge.

Članak 2

Sjedište

Udruga ima svoje sjedište u Caselle di Santa Maria di Sala (Venezia) – 30030 – Via Giovanni XXIII° – 11

Na temelju odluke Upravnog Odbora, koji će odlučivati također o njenoj organizaciji i o njenim obvezama, moći će se pristupiti i otvaranju delegacija i podružnih ureda, unutar teritorijalnog područja označenog u članku 1.

 

Članak 3

Trajanje

Udruga se osniva na neodređeno vrijeme.

Odluku o gašenju Udruge može donijeti Izvanredna skupština članova.

 

Članak 4

Svrha

Udruga radi na dobrovoljnoj osnovi, samostalna je i neprofitna.

Cilj udruge je promoviranje, olakšavanje, širenje i razvoj djelatnosti na području kulture te socio- ekonomskog područja između fizičkih osoba, udruga, tvrtki, samostalnih obrtnika i institucija koji rade u Italiji, a posebno unutar Regije Veneto te u Hrvatskoj na teritoriju Istre, Kvarnera i Dalmacije, također u svrhu naglašavanja zajedničkih kulturnih i povijesnih korijena iz doba Venecije.

Da bi ostavrila svoje ciljeve, Udruga će moći, tu navedeno kao ogledni primjer, obavljati slijedeće djelatnosti:

– organizacija konferencija, sastanaka, kongresa, seminara, debata, okruglih stolova na bilo koju temu za koju se smatra da je relevantna, isto tako i u cilju stimuliranja javnih rasprava;

– promocija istraživanja i proučavanja na socijalnim, ekonomskim, tehničkim, političkim, sindikalnim, prirodnim temama, i inim područjima od interesa same Udruge;

– učenje, također uz osnivanje studijskih i istražnih timova;

– publikacija i izdavaštvo, također i multimedijalno;

– posredovanje s ciljem uspostavljanja odnosa između dionika iz Italije i Hrvatske;

– pomoć subjektima kojima je u interesu razvoj kulturalnih i socio- eknomskih odnosa između dviju država;

– ispunjenje svih ostalih eventualnih obveza koje se tiču djelatnosti i koji imaju za cilj ispunjavanje svrhe Statuta a koje će biti doneseni od strane odgovornih organa Udruge.

U skladu s ciljevima Statuta i za bolju realizaciju istih, a ukoliko to prethodno potvrdi i Upravni odbor, Udruga se može udružiti s drugim udrugama, institucijama, organizacijama, federacijama u Italiji i u inozemstvu, i to neprofitno.

Udruga može, uz to, promovirati ili sudjelovati u aktivnostima komercijalnog karaktera, ukoliko je to u cilju kvalitetnijeg realiziranja ciljeva Udruge.

Udruga će moći obaviti, a u skladu sa Zakonom, sve potrebne operacije, korisne ili povezane radi postizanja konačnog cilja.

U potpunosti je zabranjeno da se Udruga bavi posudbom odobrenja, zaloga ili drugih garancija u korist članova ili trećih osoba.

Udruga posebnu pozornost usmjerava na promociju svojih djelatnosti korištenjem modernih informatičkih tehnologija, i u cilju lakšeg pristupa aktivnostima i inicijativama same Udruge.

ČLANOVI

 

Članak 5

Vrste članova

Članovi Udruge mogu biti samo punoljetne fizičke osobe koje nisu bile kažnjavane niti su imale kaznene prijave na svoj račun niti su ikada bili osumjičeni za kazneno djelo.

Razlikuju se članovi osnivači, redovni te počasni.

Članovi osnivači su oni koji su sudjelovali u osnivanju Udruge te oni kojima u kasnijoj istanci Skupština, uz glas svih članova koji se u tom trenutku nalaze u Skupštini, dodjeluju takav naziv.

Redovni članovi su oni koju obavljaju neku djelatnost koja je predviđena ovim Statutom, te oni koji svojom inicijativom pomažu ili su pomogli svojim djelima ili svojom podrškom te financijskom pomoći samoj Udruzi.

Počasni članovi su oni koji su se istakli zbog određenih zasluga na polju humanosti, profesije ili znanja i koji pokažu svoju osobnu podršku ili kulturnalnu bliskost prema Udruzi.

 

Članak 6

Prihvat redovnih članova

Svaka fizička osoba koja želi postati redovnim članom mora napisati vlastoručno potpisanu molbu, označavajući slijedeće stvari:

 1. a) ime i prezime, mjesto i datum rođenja, adresa boravka, narodnost te porezni broj;
 2. b) bilo koju drugu informaciju koju će zathijevati Udruga.

Molba za članstvo mora biti predstavljena od već postojećeg člana osnivača, mora se poslati Udruzi i mora ju prihvatiti Upravni odbor, ili član Upravnog odbora ili druga osoba koju će za tu svrhu imenovati Upravni odbor.

U trenutku prihvaćanja člana, novi član će morati uplatiti godišnju članarinu i, ako bude to od njega zatraženo, i dodatnu taksu za prihvaćanje u Udrugu.

Imenovanje počasnih članova, na prijedlog Predsjednika ili barem 2 člana Upravnog odbora, će izvršiti Upravni odbor, uz suglasnost svih članova osnivača.

Odluka o imenovanju će se upisivati u knjigu članova, na način da će postojati različite kategorije za svaku vrstu.

Odnos člana i Udruge traje godinu dana i automatski se produžava iz godine u godinu, osim u slučaju smrti ili gubitka statusa člana iz drugog razloga.

 

Članak 7

Prava i obveze članova

Svi članovi imaju pravo:

 1. a) sudjelovati i glasovati na sastancima Udruge;
 2. b) sudjelovati u sve djelatnosti i zajedno raditi na postizanju općeg cilja;
 3. c) d) koristiti ostala prava predviđena ovim Statutom, pravilima i odlukama tijela Udruge.

S prihvaćanjem molbe, svi članovi su dužni:

 1. a) slijediti pravila ovog Statuta, te ostale odluke koje će biti donešene od strane tijela Udruge;
 2. b) uplatiti godišnju članarinu prema visini koju će odlučiti Upravni odbor.

Počasni članovi nisu nikada obvezni uplatiti ikakvu godišnju članarinu niti taksu za prihvaćanje u Udrugu.

 

 

Članak 8

Gubitak statusa člana

Status člana se ne može prenijeti na treće osobe, niti u slučaju smrti i gubi se zbog smrti, povlačenja ili isključenja.

Član koji je izgubio status člana ne može vratiti prava na uplačene članarine niti ima ikakva prava na imovinu Udruge.

 

Članak 9

Istupanje

Svaki član može istupiti iz Udruge u svakom trenutku, uz prethodnu obavijest Upravnom odboru putem preporučenog pisma ili putem certificiranog email-a.

Istupanje će službeno započeti od 01.01. iduće godine od one godine u kojoj je primljeno pismo.

 

Članak 10

Gubitak

Član će se službeno smatrati izgubljen u trenutku zabrane, diskvalifikacije, neuspjeha ili zbog prijavljenog kaznenog djela i samog prvog stupnja ili stečajnog postupka, ili progonstva iz državnih ureda ili izvršnih ureda.

 

Članak 11

Isključenje

Motiviranom odlukom Upravnog odbora, član može biti isključen samo iz bitnih razloga:

 1. a) onaj koji nije više u stanju postignuti zajedničke ciljeve, ili je izgubio uvjete zbog kojih je bio primljen;
 2. b) koji se ponaša na način koji nije u skladu s interesima Udruge, na način da oštećuje ju materijalno i moralno;
 3. c) koji ne vrši uplatu godišnje članarine;
 4. d) koji se pokaže jako nesposoban obaviti djelatnosti u skladu sa Statutom i ne može ispuniti odluke izvršnih tijela Udruge;
 5. e) koji, bez motiviranih razloga, ne ispuni na vrijeme obveze koje je preuzeo prema Udruzi.

Član koji više ne zaslužuje tu titulu, mora prvo pisanim putem dobiti opomenu i njegovo isključenje se može zaključiti nakon mjesec dana od dana primitka opomene, iza kojeg mjeseca član se i dalje pokaže nesposobnim.

Odluka o isključenju mora biti upisana u knjigu članova.

 

Članak 12

Sljedbenici

Mogu se u Udrugu upisati uz titulu članova sljedbenika svi oni koji su napunili šesnaestu godinu života i gdje pokazuju za to interes i sposobnost.

Molba za to će se slati Udruzi i moći će se ispuniti također “on line”, na web stranici same Udruge.

Sljedbenici Udruge su takvi na godišnjoj bazi s trajanjem od 01.01. do 31.12. i automatski se njihov status obnavlja, osim u slučaju povlačenja, za što se šalje obavijest Udruzi.

Taj status omogućava da se prate djelatnosti Udruge ali ne znači uzimanje statusa člana, niti dopušta druga prava članova.

Mogu postati sljedbenici fizičke osobe, ali isto tako pravne osobe, institucije i udruge koje dijele jednake interese i žele postići ciljeve koje Udruga ima i koje su u okviru ovog Statuta.

Sljedbenici mogu biti obvezni uplatiti određeni iznos godišnje članarine na način koji će odrediti  Upravni odbor.

Ne mogu postati sljedbenici oni koji su kažnjavani za kaznena djela koja nisu u skladu s ciljevima Udruge, o čemu će odlučivati Upravni odbor.

 

 

Članak 13

Kartica i identifikacijska značka

Članovima i sljedbenicima će se moći podijeliti kartica i identifikacijska značka Udruge.

 

IMOVINA I SOCIJALNA AKTIVNOST

 

Članak 14

Imovina

Imovinu Udruge čini:

 1. a) mobilna dobra i nekretnine koje će ući u vlasništvo Udruge;
 2. b) eventualni pričuvni fondovi proizašli iz neto operativnog viška.

Prihode Udruge čine:

 1. a) uplaćeni iznosi od strane članova;
 2. b) eventualni doprinosi od strane državnih ili privatnih institucija, isplate, donacije i ostavštine;
 3. c) prihodi koji će realizirati mobilna dobra i nekretnine u vlasništvu Udruge;
 4. d) svaka druga transkacija u korist Udruge.

 

Članak 15

Bilanca

Finacijska godina se zatvara na 31.12. svake godine.

Upravni odbor brine o izradi završnom računa i budžetu, koji će ići na uvid i koji će morati prihvatiti Skupština do 30.04.

U bilanci će se morati označiti kriteriji vođenja Udruge za postizanje željenih ciljeva a u skladu sa Statutom.

 

Članak 16

Raspodjela viškova

Eventuale viškove Udruga će koristiti za realizaciju institucionalnih aktivnosti ili onih s njima direktno povezanih a koje su se s vremenom zapostavile.

Zabranjeno je raspodijeltiti, i na indirektan način, viškove, ili fondove, rezerve ili kapital za vrijeme života Udruge, osim u slučaju kada tako odredi Zakon.

 

Članak 17

Članarina

Upravni odbor određuje članarinu koji članovi imaju obvezu uplatiti, u onim vremenskim razdobljima i modalitetima koje će odrediti sam odbor.

Upravni odbor će moći odrediti određenu taksu za ulazak u Udrugu koji svaki novi član će morati uplatiti u trenutku prihvaćenja u društvo i isto tako eventulani doprinos od strane sljedbenika društva.

 

 

Članak 18

Organizacijska samostalnost

Udruga djeluje u potpunoj organizacijskoj, ekonomskoj i financijskoj samostalnosti.

 

TIJELA UDRUGE

 

Članak 19

Tijela upravljanja

Tijela Udruge su:

 1. a) Skupština;
 2. b) Upravni odbor;
 3. c) Predsjednik;
 4. d) Blagajnik;
 5. e) Nadzorni odbor, ukoliko je imenovan.

 

SKUPŠTINA

 

Članak 20

Saziv Skupštine

Skupština, ukoliko je regularno okupljena, predstavlja sve članove i njezine odluke, koje moraju biti u skladu sa Zakonom i s ovim Statutom, obvezuju sve članove, iako odsutni.

Skupština se saziva, čak i izvan sjedišta Udruge, na način da se stavi obavijest u sjedištu Udruge i da se pošalje poziv članovima osnivačima, redovnim i počasnim, preporučenim pismom, brzojavom ili e-mailom, najmanje 8 dana prije datuma održavanja sjednice, i to na adrese članova kako su upisane u knjigu članova.

U pozivu će morati stajati dan, sat, mjesto sjednice, te dnevni red i može stajati već dan i sat druge slijedeće sjednice.

Skupština mora biti sazivana najmanje jedan put godišnje zbog prihvaćanja završnog računa i proračuna za slijedeću godinu (u roku prvih 120 dana od dana zatvaranja financijske godine).

Skupštinu može sazvati i Upravni odbor svaki put kada to se smatra potrebnim i bez odgode, ukoliko je za to poslana motivirana zamolba, s dnevnim redom, s tim da ju saziva najmanje ¼ članova, ili ju može sazvati Nadzorni odbor.

Skupština se održala ukoliko, a čak u slučaju da je bilo propusta kod sazivanja, su prisutni svi članovi ili njihovi ovlaštenici koji imaju pravo glasa a da je prisutan u cjelosti Upravni odbor i Nadzorni odbor ukoliko je imenovan.

 

 

 

Članak 21

Način rada Skupštine

Skupštinu predsjedava Predsjednik Upravnog odbora, ili, u slučaju njegovog izostanka ili nemogućnosti prisustvovanja, druga osoba koju on ovlasti, a koji će imenovati tajnika, koji ne mora biti član,osim u slučaju da tu funkciju već obavlja javni bilježnik po Zakonu ili kada Predsjednik to smatra potrebitim. Predsjednik, ukoliko to smatra potrebnim, može imenovati i 2 ovjerovitelja zapisnika, a izabrani između članova.

Predsjednik je taj koji će provjeriti da li je Skupština važeća, da li su regularne odluke, tko ima pravo riječi te moderirati cijelu sjednicu i provjeriti način glasovanja i modus rada, s tim da će potpisati svaki zapisnik zajedno sa tajnikom koji će kasnije nadodati zapisnik knjizi zapisnika.

Sjednica Skupštine će se smatrati održanom na mjestu gdje su bili prisutni Predsjednik i tajnik, tako da se omogući prijepis zapisnika u knjigu zapisnika Udruge.

 

Članak 22

Pravo glasa i dobivanja riječi u Skupštini

Svi članovi osnivači, redovni i počasni, a koji su upsiani u knjigu članova, imaju pravo dobivanja riječi na Skupštini.

Svaki član ima pravo glasati samo jedan put. Ne prihvaća se glasanje na daljinu.

Svaki član može imati svog ovlaštenika u Skupštini, i to preko opismenog ovlaštenja koji će popratiti jedna identifikacijski dokument. Ne može se ovlastiti više od jedne osobe. Ovlaštenik ne smije biti onaj koji je već član Nadzornog odbora.

Nemaju pravo glasa oni koji imaju postojeću dug u svojim uplatama prema Udruzi.

 

 

 

Članak 23

Nadležnost Skupštine i većinsko glasovanje

Skupština može biti Redovna ili Izvanredna.

Redovna Skupština će odlučivati o završnom računu, proračunu, o imenovanju članova Upravnog odbora, o imenovanju članova Nadzornog odbora, o isključenju članova; o svim drugim pitanjima koji su razmatrani ovim Statutom.

Ona će biti regularno sastavljena onda kada bude prisutna najmanje polovica članova u prvom sazivu, a u drugom sazivu bez obzira na broj prisutnih članova; odluke donosi, i u prvom i u drugom sazivu, natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova ili njihovih ovlaštenika.

Izvanredna skupština odlučuje o promjenama Statuta, o gašenju Udruge i o raspodjeli imovine i o ovlastima likvidatora.

Ona će biti regularno sazivana, i u prvom i u drugom sazivu, ukoliko će biti pristuno najmanje ¾ članova; odluke donosi apsoltunom većinom prisutnih članova ili njihovih ovlaštenika.

UPRAVA

 

Članak 24

Imenovanje i trajanje Upravnog odbora

Udrugu vodi Upravni odbor koji se sastoji od 3 do 11 članova, koji ne moraju biti članovi Udruge, i to kako se odluči na Redovnoj Skupštini u trenutku imenovanja.

Redovna Skupština će imenovati članove Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora  svoju funkciju zadržavaju 3 godine iza kojih mogu biti opet imenovani; prvi put su oni imenovani u Osnivačkom aktu Udruge.

 

Članak 25

Predsjednik i dopredsjednik

Upravni odbor, nakon što su imenovani svi njegovi članovi u broju o kojem će odlučiti Skupština, u svojoj prvoj sjednici imenuje Predsjednika među svojim članovima.

Upravni odbor može imenovati i dopredsjednika koji će zaminijeniti Predsjednika u onim sluačjevom kada to bude potrebno.

 

Članak 26

Prestanak i zamjena članova Upravnog odbora

Onaj član Upravnog odbora koji želi dati ostavku mora o tome pismenim putem obavijestiti Upravni odbor i Nadzorni odbor ukoliko je imenovan. Ostavka neposredno ima svoje posljedice ukoliko i dalje u funkciji ostaje natpolovična većina članova Upravnog odbora ili, ukoliko nije tako, od trenutka kada se opet uspostavi većina u odboru nakon imenovanja novih članova.

Ukoliko tijekom rada nedostaje jedan ili više članova, drugi ih zamijenjuju na temelju odluke  Nadzornog odbora ukoliko je imenovan. Tako izabrani članovi će ostati u funkciji do slijedeće Skupštine.

Kada nema više većine članova, oni koji su još prisutni moraju hitno sazvati Skupštinu, da bi se što prije imenovali novi članovi. Novo izabrani će biti u funkciji u istom vremenskom razdoblju kao i stari. Njih može u bilo kojem trenutku Skupština opozvati.

 

Članak 27

Način rada Upravnog odbora

Upravni odbor se sastaje u sjedištu Udruge ili na drugom mjestu, svaki put kada Predsjednik smatra to potrebnim, ili ukoliko to pismenim putem zatraže najmanje dva člana i, svakako, barem jedan put godišnje radi raprave o završnom računu, o budžetu i proračunu.

Upravni odbor saziva Predsjednik pismenim preporučenom pozivom ili putem elektroničke pošte a koje je potrebno poslati najmanje 3 dana prije sazivane sjednice svakom članu i svakom revizoru ukoliko je imenovan; u slučaju hitnosti, može se poslati brzojav 1 dan prije, ili e-mail isto tako.

Poziv na sjednicu mora saržavati datum, sat i mjesto sastanka te predviđeni dnevni red.

Smatra se da se sjednica Upravnog odbora može održati ukoliko su pristuni Predsjednik i tajnik same sjednice, radi pisanja zapisnika i potpisivanja zapisnika na odgovarajuću knjigu zapisnika.

Sastanke Upravnog odbora predsjedava Predsjednik ili, u slučaju njegovog izostanka njegov Dopredsjednik; ukoliko ni on nije prisutan onda najstariji član.

Za valjanost odluka Upravnog odbora zatijeva se prisutnost većine članova.

Odluke su donesene voljom većine prisutnih; u slučaju jednakosti, odlučuje glas onog tko predsjedava.

Odluke Upravnog odbora se moraju upisati u zapisnik kojeg treba prepisati u odgovarajuću knjigu a o kojoj mora voditi računa Predsjednik ili njegov ovlaštenik, potpisanog od njegove strane ili od strane tajnika.

 

Članak 28

Usmjeravanje i upravljanje

Upravni odbor ima najšire moći djelovanja za vođenje i praćenje Udruge, na redovan i izvanredan način, bez ikakvih izuzetaka i može imenovati svoje delegate za određena pitanja.

Upravni odbor može prenijeti svoje ovalsti ili dio njih na jedan izvršni odbor, ili Predsjedniku ili jednom ili više članova Upravnog odbora.

U slučaju hitnosti, Predsjednik može koristiti ovlasti Upravnog odbora, osim u slučaju ratifikacije na prvoj slijedećoj sjednici.

 

Članak 29

Blagajnik

Upravni odbor može imenovati, između svojih članova, jednog blagajnika, koji će imati obvezu voditi brigu o imovini, te pratiti sva plaćanja i prihode Udruge, s tim da treba odrediti njegovo područje djelovanja te granice u kojima može djelovati u trenutku samog imenovanja.

 

Članak 30

Honorar članova Upravnog odbora

Skupština može odrediti nekakave honorare za članove Upravnog odbora.

Uz ono što će odlučiti Skupština, i ako to ova odobri, sami Upravni odbor može odrediti dodatne naknade za one članove koji imaju određene funkcije a u skladu sa Statutom.

Članovi Upravnog odbora svejedno imaju pravo pokrivanja dokumentiranih troškova i troškova koji proizlaze iz rada ureda.

 

DIREKTOR

 

Članak 31

Direttore

Upravni odbor može imenovati direktora, čak i izvan samog odbora, i da nije ničlan Udruge, s obvezama:

 1. a) voditi i organizirati administrativne urede Udruge, s funkcijama većinom operativnim u smislu tehničke potpore;
 2. b) koordinirati i harmonizirati rad tijela Udruge;
 3. c) provjeriti sve postignuto a vezano za život Udruge;
 4. d) obaviti sve ostale zadatke koje odredi Upravni odbor, ukazivajući na područje i granice rada u trenutku izbora članova.

Upravni odbor može odrediti honorar za rad direktora, a koji bez obzira na to ima pravo pokrivanje  dokumentiranih troškova i troškova koji proizlaze iz rada ureda.

PREDSTAVLJANJE UDRUGE PREMA TREĆIM OSOBAMA

 

Članak 32

Ovlaštene osobe Udruge

Potpis i predstavljanje Udruge prema trećim i prema Sudu preuzima Predsjednik Upravnog odbora, ili onaj kojeg će on ovlastiti.

Upravni odbor može delegirati predstavništvo Udruge također pojednim članovima Upravnog odbora ili direktoru.

Predstvaljanje Udruge će moći također preuzeti delegati za određene kategorije u okviru i granicama samih ovlaštenja.

 

 

NADZORNI ODBOR

 

Članak 33

Sastav, imenovanje i trajanja Nadzornog odbora

Nadzorni odbor moći će kontrolirati rad Udruge, a kojeg će činiti 3 člana, koji ne moraju biti članovi Udruge, a koje će imenovati Skupština.

Rezivori se imenuju na 3 godine, poslije kojih mogu biti opet imenovani.

Skupština će moći odrediti nekakav honorar članovima Nadzornog odbora, a kojima bez obzira na to spada pravo pokrivanja dokumentiranih troškova i troškova koji proizlaze iz rada ureda.

Članak 34

Obveze kontrole Nadzornog odbora

Revizori će imati obvezu kontrolirati redovno vođenje knjigovodstva, morati će napisati jedno obrazloženje na godišnoj bilanci, moći će se uvjeriti u dobro funkcioniranje blagajne te u postojanje drugih vrijednosti ili vrijednosnih papira i u bilo kojem trenutku mogu krenuti u inspekciju i kontrolu.

Članovi Nadzornog odbora sudjeluju u sastancima Upravnog odbora i sastancima članova.

 

 

KNJIGE

 

Članak 35

Popis članova i knjigovodstvene isprave

Osim knjigovodstvenih isprava, Udruga će morati voditi slijedeće knijige:

 1. a) popis članova, podijeljen prema kategoriji pripadanja;
 2. b) knjiga zapisnika skupštine;
 3. c) knjiga zapisnika i odluka Upravnog odbora;
 4. d) knjiga inventara;
 5. e) knjiga zapisnika Nadzornog odbora.

Upravni odbor će imati obvezu vođenja, čuvanja i ažuriranja pojedinih knjiga.

Svi članovi mogu dobit na uvid sve knjige i izvući iz njih kopije u biolo kojem trenutku.

 

 

 

 

GAŠENJE I LIKVIDACIJA

 

Članak 36

Imenovanje likvidatora

U trenutku u kojem iz bilo kojeg razolga dođe do gašenja Udruge, Izvanredna skupština članova će imenovati jednog ili više likvidatora, bolje između članova, određujući njihove moći i eventualne dohotke i odlučujući o modalitetima likvidacije, sve u normama određenim Zakonom.

 

Članak 37

Raspodjela preostale imovine

U slučaju gašenja Udruge, osim u slučajevima predviđenim zakonom, cijela preostala imovina će se raspodjeliti na način na koji odredi Izvanredna skupština članova.

 

 

GENERALNE I FINALNE ODREDBE

 

Članak 38

Upućivanje

Za sve ono što nije obuhvaćeno ovim Statutom, upućuje se na Zakonske odredbe koje s ovim imaju veze.

ALESSANDRA TUDOR, stalni sudski tumač za talijanski jezik, imenovana rješenjem predsjednika Županijskog suda u Splitu broj 4SU785/04 od 18.11.2004. potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na talijanskom jeziku

U Hvaru, 10.10.2012., br. 08/12